Το Συναξάριον

Τῇ ιζ΄ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου μνήμη τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου, τοῦ ἐν πόλει Φλωρίνῃ γεννηθέντος, ξίφει δέ μαρτυρήσαντος ἐν Μοναστηρίῳ (Μπίτολα),
ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳψκ΄ (1727).

Ὑπόμνημα γεγλυμμένον
ἐπὶ τῆς ἁγίας λειψανοθήκης
τοῦ Νεομάρτυρος

«Αὕτη ἡ ἱερὰ κάρα ὑπάρχει νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου, ὅστις ἐμαρτύρησε εἰς 1727 διὰ αἰτίαν ὅλοι οἱ Ἀγαρινοὶ ἔχοντας κακὴν συνήθειαν καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ μπαϊραμίου των τρεῖς ἡμέρες ὅσους χριστιανοὺς εὕρισκον τοὺς ἐτούρκευον, αὐτὸς μὴ ὑποφέρων αὐτὰ ἐκίνησεν εἰς τὴν Βασιλεία κάμνοντας φερμάνι Θεοῦ συνεργήσατο ἐχάλασαν αὐτοὶ δὲ μὴ ὑποφέροντες ἀνεῖλον αὐτὸν καὶ ἐκαλλωπίσθη ἡ αὐτοῦ κάρα εἰς τὰς ἡμέρας κὺρ Γρηγορίου Πελαγωνίας ἀπὸ τῶν ἱερέων τῶν τότε Σακελλάρης Παπαγεώργιος, Σακελίων Παπαγεώργιος, Παπαχρίστου, Παπατραϊανός, Παπανούμ, Παπαβαγγέλης, Παπαβασίλης, Παπαγεώργιος, 1827 Φεβρουαρίου 25».