ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΜΦΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

  • 31/12/2021

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς συγκινήσεως καὶ ὁλοψύχου εὐγνωμοσύνης ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὶς  ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες μας πρὸς τούς ἐμπνευστές καί διοργανωτές τῆς Φιλανθρωπικῆς Δράσεως «ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» – ἰδίως τούς κ. κ. Βασίλειο Γιαννάκη καί Κωνσταντίνο Ρόζα, Δήμαρχο καί Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Φλώρινας, ἀντίστοιχα – μέσα ἀπό τήν ὁποία ὑπήρξε ἡ εὐαισθητοποίηση καί κινητοποίηση Τοπικῶν Φορέων, Συλλόγων, Ἐπιχειρήσεων καί Πολιτῶν. Ἀπευθύνουμε δημοσίως ἀφθονοπάροχο τὸν δίκαιο ἔπαινο πρός ὅλους ὅσοι εἴτε ἐπωνύμως εἴτε μὴ ἐπιθυμοῦντες τὴν δημοσιοποίηση τοῦ ὀνόματός των προσέφεραν ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδίας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης τους τὴν φιλάνθρωπο δωρεὰ τους στὸ Αὐγουστίνειο Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο καί τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο τῆς Μητρόπολής μας, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν καθημερινῶν συσσιτίων τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν κάλυψη τῶν διαρκῶς διογκουμένων ἀναγκῶν τῶν συνανθρώπων μας.

Τὰ χείλη μας κινοῦνται ἀνεπαισθήτως εἰς δοξολογίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, διότι σὲ περίοδο μεγάλης δοκιμασίας γιὰ σύμπασα τὴν ἀνθρωπότητα τόσον ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ὅσον καὶ λόγῳ τῆς παρατεταμένης οἰκονομικῆς καὶ γενικωτέρας κρίσεως, ἀνέδειξε καὶ διαρκῶς ἀναδεικνύει ζωντανὰ πρότυπα ἀνυστερόβουλης φιλανθρωπίας, γνησίων ἔργων ἀγάπης καὶ γενναιόδωρης φιλαλληλίας.

Συγχαίροντες λοιπὸν ὁλοκαρδίως καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦντες ὅλους τοὺς δωρητές, εὐχόμεθα ἐκθύμως ὁ Θεὸς νὰ χαρίζῃ δαψιλῶς εἰς αὐτοὺς τὴν Χάριν, τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐλογία Του καὶ τὸ παράδειγμά τους νὰ κινητοποιήσῃ κάθε εὐλαβῆ καὶ φιλόθεο ψυχὴ στὸ πεδίο τῆς ἀνιδιοτελοῦς καὶ οὐσιαστικῆς ἀγαπητικῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν ἐμπερίστατο «πλησίον».

ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως