ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

  • 16/11/2023
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ
531 00  ΦΛΩΡΙΝΑ                   Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2023  

Μέ βαθυτάτην θλίψιν ἐπληροφορήθην τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιστήμονος, λίαν ἀγαπητοῦ Σταύρου Μπαλογιάννη.

Ὁ ἐκλιπών ὑπῆρξε πρωτίστως ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πιστός καί εὐλαβέστατος, ὑποδειγματικός οἰκογενειάρχης, ἀνεδείχθη δέ πανθομολογουμένως ὡς ἐξαίρετος ἐρευνητής, πεφωτισμένος πανεπιστημιακός διδάσκαλος, ἄριστος ἰατρός νευρολόγος, ὁ ὁποῖος πολλάκις, μιμούμενος τούς Ἁγίους Ἀναργύρους, προσέφερεν ἀφιλοκερδῶς τάς πολυτίμους ἰατρικάς γνώσεις καί τήν ἐμπειρίαν του εἰς ἀσθενοῦντας συνανθρώπους μας.

Ἐξάλλου διεδραμάτισε πρωταγωνιστικόν ρόλον εἰς τήν σύστασιν τοῦ Νοσοκομείου Ἡμέρας «Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέσω τοῦ ὁποίου συνέχισε τήν ἀνεκτίμητον παροχήν ἰατρικῆς βοηθείας, ὅπου καί ὅποτε παρίστατο ἀνάγκη.

Ἀξιοσημείωτον καί τό ὅτι παραλλήλως πρός τήν ἰατρικήν προσφοράν του διακονοῦσε, μέ τήν εὐλογίαν μας, καί τόν λόγον τοῦ Θεοῦ μέσω ἐμπνευσμένων κηρυγμάτων, ὁσάκις ἐπισκεπτόταν και ἐκκλησιαζόταν σέ ἱερούς ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.  

Ἀπευθύνομεν ὁλοκαρδίους συλλυπητηρίους εὐχάς εἰς τήν οἰκογένειαν καί τούς οἰκείους του, δεόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς κατατάξῃ τὸν ἀείμνηστον Σταῦρον Μπαλογιάννην ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἁγίων, προσμετρήσῃ δὲ κατὰ τὴν τελικὴν κρίσιν τὸ ἀνεπίληπτον καί ἄμεμπτον τοῦ ἤθους του, τό εὐλαβές τῆς γνησίως πιστευούσης καρδίας του καί τό φιλάνθρωπον τῆς κατά Θεόν ἀγαπώσης ψυχῆς του.

Μετά πολλῶν συλλυπητηρίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ πρ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ